اموزش همگانی مدرسه نورعلی مورخ 19 بهمن 94
ایجاد شده توسط : مهسان شاهسون در تاریخ 1394/12/16 12:03:20 ب.ظ

این آموزش به منظور بالا بردن سطح اگاهی بچه ها در مواقع ضروری و آموزش بهتر بچه ها برگزار گردیده است این آموزش در تاریخ19/11/94 در مدرسه نور علی با حضور مسول آمزش ستاد مدیریت بحران انجام شداین آموزش به منظور بالا بردن سطح اگاهی بچه ها در مواقع ضروری و آموزش بهتر بچه ها برگزار گردیده است این آموزش در تاریخ19/11/94 در مدرسه نور علی با حضور مسول آمزش ستاد مدیریت بحران انجام شد

print
rating
  نظرات