شاخه
اموزش همگانی مدرسه نورعلی مورخ 19 بهمن 94
  تاریخ انتشار:1394/12/16 12:18
اموزش همگانی مدرسه نورعلی مورخ 19 بهمن 94
این آموزش به منظور بالا بردن سطح اگاهی بچه ها در مواقع ضروری و آموزش بهتر بچه ها برگزار گردیده است این آموزش در تاریخ19/11/94 در مدرسه نور علی با حضور مسول آموزش ستاد مدیریت بحران انجام شد
اموزش همگانی مدرسه نورعلی 19 بهمن 94
  تاریخ انتشار:1394/12/16 12:13
اموزش همگانی مدرسه نورعلی 19 بهمن 94
این آموزش به منظور بالا بردن سطح اگاهی بچه ها در مواقع ضروری و آموزش بهتر بچه ها برگزار گردیده است این آموزش در تاریخ19/11/94 در مدرسه نور علی با حضور مسول آموزش ستاد مدیریت بحران انجام شد
اموزش همگانی مدرسه نورعلی مورخ 19 بهمن 94
  تاریخ انتشار:1394/12/16 12:3
اموزش همگانی مدرسه نورعلی مورخ 19 بهمن 94
این آموزش به منظور بالا بردن سطح اگاهی بچه ها در مواقع ضروری و آموزش بهتر بچه ها برگزار گردیده است این آموزش در تاریخ19/11/94 در مدرسه نور علی با حضور مسول آمزش ستاد مدیریت بحران انجام شد
آموزش اطفا حریق مورخ 2/12/94
  تاریخ انتشار:1394/12/16 11:32
آموزش اطفا حریق مورخ 2/12/94
در این اموزش که به افراد گروه دوام مجید آباد داده شد و سومین کلاس اطفا هست دنبال مطالب آموزش داده شده استاین کلاس در تاریخ2/12/94 در ساعت 9/30برگزار شد
  تاریخ انتشار:1394/11/18 8:55
اموزش مواقع اضطراری زلزله واطفا حریق در مدرسه امیرزادگان مورخ94/11/6
در این مدرسه خانه دوام و ایمنی با همکاری اتش نشانی وستاد مدیریت بحران اموزش مواقع اضطراری زلزله واطفا حریق پرداخته است این اموزش به مدت دو ساعت ودر تاریخ6/11/94 صورت گرفته است