شاخه
همایش آموزشی نقش تغذیه درپیشگیری ازبیماری ها مورخ 7 دی 94
  تاریخ انتشار:1394/11/27 11:48
همایش آموزشی نقش تغذیه درپیشگیری ازبیماری ها مورخ 7 دی 94
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 ) واحد سلامت ( به مناسبت هفته بسیج تغذیه از برگزاری همایش آموزشی نقش تغذیه درپیشگیری ازبیماری ها در خانه سلامت مجیدآباد خبر داد.
همایش آموزشی نقش تغذیه در کنترل فشارخون ویژه پرسنل مدرسه مورخ13دی 94
  تاریخ انتشار:1394/11/27 11:39
همایش آموزشی نقش تغذیه در کنترل فشارخون ویژه پرسنل مدرسه مورخ13دی 94
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 )واحد سلامت( به مناسبت هفته بسیج تغذیه از برگزاری همایش آموزشی نقش تغذیه در کنترل فشارخون ویژه پرسنل مدرسه توسط خانه سلامت مجیدآباد در مدرسه شاهد معلم خبر داد.
همایش آموزشی علائم بیماری دیابت و راههای شناخت آن  مورخ21دی 94
  تاریخ انتشار:1394/11/27 11:33
همایش آموزشی علائم بیماری دیابت و راههای شناخت آن مورخ21دی 94
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 ) واحد سلامت ( از برگزاری همایش آموزشی علائم بیماری دیابت و راههای شناخت آن در خانه سلامت مجیدآباد خبر داد.
همایش آموزشی تغذیه سالم وجلوگیری ازمصرف بی رویه نمک وروغن  در غذاها مورخ 13 دی 94
  تاریخ انتشار:1394/11/27 11:27
همایش آموزشی تغذیه سالم وجلوگیری ازمصرف بی رویه نمک وروغن در غذاها مورخ 13 دی 94
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 ) واحد سلامت ( به مناسبت هفته بسیج تغذیه از برگزاری همایش آموزشی تغذیه سالم وجلوگیری ازمصرف بی رویه نمک وروغن  در غذاها در مدرسه امام سجاد (ع) ویژه اولی...
همایش آموزشی تغذیه سالم وجلوگیری ازمصرف بی رویه نمک وروغن  در غذاها مورخ 13 دی 94
  تاریخ انتشار:1394/11/27 11:28
همایش آموزشی تغذیه سالم وجلوگیری ازمصرف بی رویه نمک وروغن در غذاها مورخ 13 دی 94
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه9 ) واحد سلامت ( به مناسبت هفته بسیج تغذیه از برگزاری همایش آموزشی تغذیه سالم وجلوگیری ازمصرف بی رویه نمک وروغن  در غذاها در مدرسه امام سجاد (ع) ویژه اولی...