اموزش همگانی مدرسه نورعلی مورخ 19 بهمن 94
تاریخ انتشار:1394/12/16 12:16:0
تعداد بازدید: 242        

این آموزش به منظور بالا بردن سطح اگاهی بچه ها در مواقع ضروری و آموزش بهتر بچه ها برگزار گردیده است این آموزش در تاریخ19/11/94 در مدرسه نور علی با حضور مسول آموزش ستاد مدیریت بحران انجام شد


اموزش همگانی مدرسه نورعلی 19 بهمن 94
تاریخ انتشار:1394/12/16 12:6:0
تعداد بازدید: 199        

این آموزش به منظور بالا بردن سطح اگاهی بچه ها در مواقع ضروری و آموزش بهتر بچه ها برگزار گردیده است این آموزش در تاریخ19/11/94 در مدرسه نور علی با حضور مسول آموزش ستاد مدیریت بحران انجام شد


اموزش همگانی مدرسه نورعلی مورخ 19 بهمن 94
تاریخ انتشار:1394/12/16 11:59:0
تعداد بازدید: 163        

این آموزش به منظور بالا بردن سطح اگاهی بچه ها در مواقع ضروری و آموزش بهتر بچه ها برگزار گردیده است این آموزش در تاریخ19/11/94 در مدرسه نور علی با حضور مسول آمزش ستاد مدیریت بحران انجام شد


آموزش اطفا حریق مورخ 2/12/94
تاریخ انتشار:1394/12/16 11:28:0
تعداد بازدید: 128        

در این اموزش که به افراد گروه دوام مجید آباد داده شد و سومین کلاس اطفا هست دنبال مطالب آموزش داده شده استاین کلاس در تاریخ2/12/94 در ساعت 9/30برگزار شد


اموزش مواقع اضطراری زلزله واطفا حریق در مدرسه امیرزادگان مورخ94/11/6
تاریخ انتشار:1394/11/18 8:39:0
تعداد بازدید: 134        
در این مدرسه خانه دوام و ایمنی با همکاری اتش نشانی وستاد مدیریت بحران اموزش مواقع اضطراری زلزله واطفا حریق پرداخته است این اموزش به مدت دو ساعت ودر تاریخ6/11/94 صورت گرفته است
برگزاری جلسه دوم سمینار اطفاء حریق در تاریخ 94/11/13
تاریخ انتشار:1394/11/18 8:34:0
تعداد بازدید: 170        

دومین جلسه اطفا حریق که برای گروه دوم دوام مجید آباد برای کامل کردن دوره برگزار گردید این کلاس در تاریخ 13/11/94در سالن کنفرانس برقرار شداین کلاس ادامه دارد


برگزاری سمینار دوام در تاریخ 5/11/94
تاریخ انتشار:1394/11/18 8:30:0
تعداد بازدید: 129        
در این سمینار که در سرای محله مجید آباد برگزار گردید توضیحاتی در مورد دوام وضرورت دوامی بودن همچنین کارهایی که یک دوامی باید انجام دهد
مدیر  راه های ارتباطی

لیلا پور احمد
مدرک تحصیلی: دیپلم