مدیریت محله

کمينه

 

هیات امناء محله

شورایاری محله

مدیر محله

نشانی سرای محله:

فلکه چهارم تهرانپارس، انتهای خیابان توحید

 جنب پارک پلیس

77075781 الی 90


پیوند ها

کمينه