جشنواره شمسه

کمينهتعریف:

شمسه جشنواره جامع شهرداری تهران،نام و سرمایه ای است ارجمند،شکل گرفته از ترکیب معنا دار چهار حرف،ش،م،س،ه ش برگرفته از واژه شهروند م برگرفته از مفهوم محله س برگرفته از سرمایه اجتماعی ه برگرفته از مفهوم هویت مدیریت شهری در دوران جدیدی از ماموریت ها و ارائه خدمات خویش به شهروندان به سر می برد.دورانی که رویکردها و سیاست هایی نظیر تبدیل سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی و محله محوری مبنای برنامه ها و حرکت های اساسی در نگاهی دیگر گونه به مثلث شهر،شهروند و مدیریت شهری است در این میان تهران با توجه به اصل همبستگی و تعامل در ساختاری به نام محله به عنوان کوچکترین سلول و واحد شهری برآمده از اراده و عزم عمومی مردم،سعی دارد از طریق ایجاد و توسعه برنامه هایی که تقویت کننده همگرایی اجتماعی هستند و با تکیه بر تعلقات موجود در سنت محله نشینی امکان حضور موفق شهروندان را در اجتماع بزرک کلان شهر فراهم آورد شمسه مجموعه جشنواره هایی است که تلاش می کند برای ارتقای کیفیت مادی و معنوی زندگی شهروندان،با تحقق چهار اصل آگاهی،ارتباط،اعتماد و مشارکت میان شهروندان و مدیریت شهری،امکان مشارکت و حضور آگاهانه شهروندان را در شبکه به هم پیوسته ای از ظرفیت های فرهنگی-اجتماعی به دست آورد

اهداف مجموعه جشنواره های شمسه:


شناسایی و فعال سازی استعدادها با هدف ارتقای سطح فرهنگی محلات

احیای حس تعلق شهروندان به محل زندگی

باز شناسی ظرفیت های کالبدی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محلات

جلب مشارکت آگاهانه شهروندان در اداره امور شهر و محله

آگاهی از بازخورد فعالیت های شهرداری تهران در بین شهروندان

جریان سازی مثبت فرهنگی در موضوعات مدیریت شهری

خلاقیت، ابتکار عمل و توجه به ذائقه و سلایق مختلف

گرد آمدن گروه های فرهنگی و  هنری خودجوش مردمی نشاط و شادی پایدار و ایجاد تعلق و دلبستگی به محله

 

عوامل بنیادین در  تعیین زمینه های انتخاب شده برای موضوع هر یک از شمسه ها عبارتند از:

انحصار به گستره محله و تعلقات محله ای از هر گونه

 تناسب با وظایف و خدمات شهرداری و به ویژه معاونت فرهنگی ـ اجتماعی به گونه ای که نتوان سازمان، نهاد، مؤسسه و مرکز دیگری را متولی آن دانست

 ارتباط در حیطه حقوق و وظایف شهروندی از جمله مشارکت فعال شهروندان

وابستگی به مکان هویت بخش آن

 

 محور های جشنواره: