اموزش همگانی مدرسه نورعلی مورخ 19 بهمن 94
تاریخ انتشار:1394/12/16 12:16:0
تعداد بازدید: 246        

این آموزش به منظور بالا بردن سطح اگاهی بچه ها در مواقع ضروری و آموزش بهتر بچه ها برگزار گردیده است این آموزش در تاریخ19/11/94 در مدرسه نور علی با حضور مسول آموزش ستاد مدیریت بحران انجام شد


اموزش همگانی مدرسه نورعلی 19 بهمن 94
تاریخ انتشار:1394/12/16 12:6:0
تعداد بازدید: 204        

این آموزش به منظور بالا بردن سطح اگاهی بچه ها در مواقع ضروری و آموزش بهتر بچه ها برگزار گردیده است این آموزش در تاریخ19/11/94 در مدرسه نور علی با حضور مسول آموزش ستاد مدیریت بحران انجام شد


اموزش همگانی مدرسه نورعلی مورخ 19 بهمن 94
تاریخ انتشار:1394/12/16 11:59:0
تعداد بازدید: 166        

این آموزش به منظور بالا بردن سطح اگاهی بچه ها در مواقع ضروری و آموزش بهتر بچه ها برگزار گردیده است این آموزش در تاریخ19/11/94 در مدرسه نور علی با حضور مسول آمزش ستاد مدیریت بحران انجام شد


آموزش اطفا حریق مورخ 2/12/94
تاریخ انتشار:1394/12/16 11:28:0
تعداد بازدید: 131        

در این اموزش که به افراد گروه دوام مجید آباد داده شد و سومین کلاس اطفا هست دنبال مطالب آموزش داده شده استاین کلاس در تاریخ2/12/94 در ساعت 9/30برگزار شد


اموزش مواقع اضطراری زلزله واطفا حریق در مدرسه امیرزادگان مورخ94/11/6
تاریخ انتشار:1394/11/18 8:39:0
تعداد بازدید: 137        
در این مدرسه خانه دوام و ایمنی با همکاری اتش نشانی وستاد مدیریت بحران اموزش مواقع اضطراری زلزله واطفا حریق پرداخته است این اموزش به مدت دو ساعت ودر تاریخ6/11/94 صورت گرفته است
برگزاری جلسه دوم سمینار اطفاء حریق در تاریخ 94/11/13
تاریخ انتشار:1394/11/18 8:34:0
تعداد بازدید: 173        

دومین جلسه اطفا حریق که برای گروه دوم دوام مجید آباد برای کامل کردن دوره برگزار گردید این کلاس در تاریخ 13/11/94در سالن کنفرانس برقرار شداین کلاس ادامه دارد


برگزاری سمینار دوام در تاریخ 5/11/94
تاریخ انتشار:1394/11/18 8:30:0
تعداد بازدید: 131        
در این سمینار که در سرای محله مجید آباد برگزار گردید توضیحاتی در مورد دوام وضرورت دوامی بودن همچنین کارهایی که یک دوامی باید انجام دهد
تبلیغ در مدرسه برای شرکت در کلاسهای کمکهای اولیه 23دی 94
تاریخ انتشار:1394/11/13 10:2:0
تعداد بازدید: 121        
در تاریخ 23/10/94 مسول خانه دوام و ایمنی با مدرسه امیر زادگان اقدام به همکاری نموده وتبلیغ و تشویق دانش اموزان برای شرکت درکلاس های کمک های اولیه همچنین مشخص نمودن تاریخ برگزاری آموزش همگانی و اطفا حریق در مدرسه
جلسه مسولین دوام در تاریخ 12 دی 94
تاریخ انتشار:1394/11/13 9:7:0
تعداد بازدید: 125        

این جلسه  برای توضیحات  عملکرد ماههای اخیر خانه های دوام وتوضیع برگه های مشکات بین مدارس  تشکیل شد این جلسه در تاریخ 12/10/94 برگزار گردید


تبلیغ خانه دوام در مدارس در تاریخهای 23 و 21 دی 94
تاریخ انتشار:1394/11/13 9:0:0
تعداد بازدید: 131        

خانه دوام مجید آباد با همکاری اعضا دوام در مدارس محله تبلیغ خانه دوام را انجام نموده است تا عضو گیری این خانه تکمیل شده و راه اندازی کلاس جدید این اقدام در تاریخ 23/10/94 و 21/10/94 انجام شد


مدیر دوام راه های ارتباطی

سحر حبیبی
مدرک تحصیلی:دیپلم

 

مراجعه به سرای محله 

روزهای زوج ساعت 9الی14

تلفن 77075781 الی 90